Nhãn hàng hóa của các loại hàng hóa của Tizano đang lưu thông tại Việt Nam đều có đầy đủ các thông tin

nhãn hiệu Tizano

a) Tên hàng hóa: Được thể hiện trong từng sản phẩm trên website tizano.vn

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa: Công ty TNHH XNK Thương mại và sản xuất OCEAN ASIAN GROUP

c) Xuất xứ hàng hóa: sản xuất tại Việt Nam

d) Các nội dung bắt buộc khác đã thể hiện trên nhãn theo tính chất của mỗi loại hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 111/2021/NĐ-CP và quy định pháp luật liên quan.